Skip to content

20 декември, 2023г

Търгово предложение от REHUB LTD съгласно чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Информация съгласно разпоредбата на чл. 154 от ЗППЦК и чл. 36, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г., относно отправено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик REHUB LTD
за закупуване на акциите на останалите акционери
на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

Уведомление до КФН, Българска Фондова Борса АД, Общствеността, служителите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД и REHUB LTD

15 декември, 2023г

Уведомление до КФН, Българска Фондова Борса АД и Общствеността относно приключване на подписка за увеличение на капитала на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

8 декември, 2023г

Становище до КФН, Българска Фондова Борса АД, Общствеността и REHUB LTD

Уведомление до КФН, Българска Фондова Борса АД, Общствеността и служителите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

6 декември, 2023г

Уведомление до КФН, Българска Фондова Борса АД и Общствеността

6 декември, 2023г

Съобщение по чл.89т, ал.1 от ЗППЦК за увеличение на капитала

5 декември, 2023г

Протокол от общо събрание на варантопритежателите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

Списък на присъствалите варантопритежатели и техните представители на общото събрание на варантопритежателите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ  ХОЛДИНГ АД

Протокол от заседание на Съвета на директорите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД от 05.12.2023г. относно решение за увеличение на капитала

Уведомление до КФН, Българска Фондова Борса АД, Централен депозитар АД и Общствеността

1 декември, 2023г

Уведомление до КФН за взето решение за издаване на емисия обезпечени облигации

Протокол от заседание на Съвета на директорите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ  ХОЛДИНГ АД

29 ноември, 2023г

Уведомление до Българска фондова борса АД

27 октомври, 2023г

ПРОТОКОЛ от Общото събрание на варантопритежателите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

26 октомври, 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ от ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

20 октомври, 2023г

Мотивирано становище от СД съгласно Уведомление по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК, относно внесено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК

Съобщение за удължаване срока на подписката за увеличаване на капитала на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на до 2 063 028 варанти РОДИНА КЕПИТЪЛ АД

18 октомври, 2023г

Уведомление от Съвета на директорите относно получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и информация съгласно разпоредбата на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК, относно получено търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК

10 октомври, 2023г

Уведомление за записани варанти ДНС Инвест АД

3 октомври, 2023г

Протокол от заседание на съвета на директорите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

Общо събрание на акционерите - материали

Уведомление по чл. 237, ал. 3 от ТЗ

Пълномощно - образец

Образец от подпис

Диплома - Ц. Димитров

Декларация по чл. 237, ал. 4 от ТЗ

Свидетелство за съдимост - Ц. Димитров

Декларация по чл. 234, ал. 2 и 3 от ТЗ

Данни по чл. 224, ал. 2 от ТЗ

Автобиография на Ц. Димитров

Уведомление Регламент 596 ДНС Инвест  RDNA 2023-09-29

Уведомление за значително дялово участие

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК за увеличаване на капитала на “ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN 8G9200002236

29 септември 2023г

Писмени материали по т. 1 от Дневния ред на Общо събрание на варантодържателите

21 септември 2023г

ПЪЛНОМОМЩНО

21 септември 2023г

ПОКАНА за общо събрание на варантопритежателитен на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

21 септември 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ  На основание чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК

28 септември 2023г

ПРOTOKOЛ OT ЗACEДAHIИE HA CЪBETA HA AИPEKTOPИTE HA ,,ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД 

28 септември 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 септември 2023г

УСТАВ ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

3 август 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 септември 2023г

РЕШЕНИЕ КФН

23 юни 2023

ПРОСПЕКТ

23 юни 2023

СЪОБЩЕНИЕ ПО чл. 89, ал. 1 ЗППЦК

23 юни 2023

Пълномощно

Образец

Устав

Нов

Одитен комитет

Правилник

Пълномощно

Образец

Пълномощно

Условия

Одитен комитет

Правилник

Защита на личните данни

Български

Privacy Policy

English

Програма

за добро корпоративно управление

Устав

Родина 91 АД

Счетоводна политика

Основни положения