Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89, ал. 1 от ЗППЦК за увеличаване на капитала на “ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД чрез упражняване на варанти от емисия с ISIN 8G9200002236

29 септември 2023г

Писмени материали по т. 1 от Дневния ред на Общо събрание на варантодържателите

21 септември 2023г

ПЪЛНОМОМЩНО

21 септември 2023г

ПОКАНА за общо събрание на варантопритежателитен на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

21 септември 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ  На основание чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК

28 септември 2023г

ПРOTOKOЛ OT ЗACEДAHIИE HA CЪBETA HA AИPEKTOPИTE HA ,,ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ” АД 

28 септември 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ

20 септември 2023г

УСТАВ ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

3 август 2023г

УВЕДОМЛЕНИЕ

27 септември 2023г

РЕШЕНИЕ КФН

23 юни 2023

ПРОСПЕКТ

23 юни 2023

СЪОБЩЕНИЕ ПО чл. 89, ал. 1 ЗППЦК

23 юни 2023

Пълномощно

Образец

Устав

Нов

Одитен комитет

Правилник

Пълномощно

Образец

Пълномощно

Условия

Одитен комитет

Правилник

Защита на личните данни

Български

Privacy Policy

English

Програма

за добро корпоративно управление

Устав

Родина 91 АД

Счетоводна политика

Основни положения