Skip to content

2023г.


 

Справки годишни и шестмесечни на консолидирана основа

Консолидиран финансов отчет - 30.06.2023г

Междинен консолидиран доклад за 2ро тримесечие 2023

Информация по приложение №4 на Наредба №2

Допълнителна информация

Вътр. информация по чл. 7

Декларация чл. 100

ГФО 2022 с корекции и допълнения

ГФО 2022

ГФО 2022 - годишни и шестмесечни справки на индивидуална основа

Декларация на основание чл. 100

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламента на ЕС

Допълнителна информация

Междинен финансов отчет - 30.06.2023

Информация по приложение №4 от Наредба №2

Междинен доклад за дейността - второ тримесечие

Годишен финансов отчет 06.2023г

Годишен финансов отчет 2023г - индивидуален

Консолидиран годишен финансов отчет

Декларация от независим одитор

Доклад на независим одитор - индивидуален

Доклад на независим одитор - консолидиран

Общо събрание на акционерите - материали

Междинен консолидиран доклад за дейността за първото тримесечие на 2023г


 

Годишен финансов отчет 2022г.