Skip to content

Общо събрание на облигационерите на ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД 28.12.2023г

29.11.2023г - Представяне на покана за свикване на общо събрание на варантопритежателите и материали за общо събрание на варантопритежателите на 05.12.2023г

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 21.11.2023

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 30.06.2023

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2022

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 29.12.2022г.
Списък на акционерите ИОСА 29.12.2022г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 09.12.2022г.
Списък на акционерите ИОСА 09.12.2022г.

Съобщение до Централен Депозитар АД 22.11.2022г.

Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите насрочено за 9.12.2022г.
Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите - образец.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 9.12.2022г.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено за 9.12.2022г.
Протокол - заседание на съвета на директорите, провело се на 27.10.2022г.

Протокол от извънредно заседание на общото събрание на акционерите 07.10.2022г.
Списък на акционерите без лични данни ОСА 07.10.2022г.
Устав "Родина Кепитъл" АД 07.10.2022г.

Покана за извънредно заседание на общото събрание на акционерите насрочено за 07.10.2022г.
Протокол от заседание на съвета на директорите, провело се на 23.08.2022г.
Материали за извънредно заседание на общото събрание на акционерите, насрочено на 07.10.2022г.
Устав на акционерно дружество "Родина Кепитъл" АД.
Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на "РОДИНА-91" АД.
Годишен финансов отчет, доклад на дейноста и допълнително докладване към ГФО 2020 на "РОДИНА-91" АД.
Годишен финансов отчет, доклад на дейноста и допълнително докладване към ГФО 2021 на "РОДИНА-91" АД.

Оценителски доклад - ПИ 02508.88.364
Оценителски доклад - Складово-административни сгради в гр. Добрич
Отчет за финансовото състояние на "РОДИНА-91" АД към 31.12.2021г.
Отчет за финансовото състояние на "РОДИНА-91" АД към 30.06.2022г.
Справка за имоти с балансова стойност към 31.12.2021г.
Мотивиран доклад на съвета на директорите на "РОДИНА-91" АД.

Оценка на "НАПРЕДЪК ИНВЕСТ" ЕООД
Скица на поземлен имот N:15-670687-19.06.2022г.
Скица N:467 - виза за ФЕЦ
Скица N:468 - виза за ФЕЦ
Мотивиран доклад на съвета на директорите на "РОДИНА-91" АД.

Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 28.06.2022г.
Списък на присъствалите акционери на общо събрание на акционерите, провело се на 28.06.2022г.
Доклад на комисия по регистрацията на общо събрание на акционерите провело се на 28.06.2022


Протокол - общо събрание на акционерите, провело се на 12.05.2022г.
Покана за общо събрание на акционерите насрочено за 28.06.2022г.