Skip to content

Уведомление от 08.03.2022 г. назначеният от ОСА одитор на дружеството Сълзина Стефанова Василева вписана под № 769 в ИДЕС уведоми дружеството, че се отказва да поеме ангажимент за независим одит на „Родина кепитъл“ АД за годината завършваща на 31.12.2022 г., поради скорошно настъпване на временна неработоспособност за продължителен период.В тази връзка и въз основа на молба от дружеството Агенцията по вписванията издаде Акт за назначаване на регистриран одитор № 20230310092552/13.03.2023г. За нов одитор на дружеството за 2022г. е назначен Деян Венелинов Константинов вписан под № 652 в ИДЕС.

Съгласно решение от ИОСА 07.10.2022г. се променя седалището и адреса на управление на дружеството ОТ гр. Добрич, п.к. 3900, бул "25-СЕПТЕМВРИ" N:43, НА гр. София 1309, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" N:137, ет.6.

Съгласно решение от ИОСА 07.10.2022г. се променя наименованието на дружеството ОТ "Родина-91" НА "Родина Кепитъл".

16.01.2023г. - Информация съгласно ЗППЦК относно отправено търгово предложение - Виж документа тук. PDF

16.01.2023г. - Търгово предложение "ДНС ИНВЕСТ" АД - Виж документа тук.

16.01.2023г. - Становище на СД относно търгово предложение - Виж документа тук.

06.01.2023г. - Становище на СД относно коригирано търгово предложение - Виж документа тук.

29.12.2022г. - Уведомление от Съвета на директорите на "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД относно получено търгово предложение - Уведомление

06.12.2022г. - Уведомление от "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД във връзка с назначаване на Директор за връзка с инвеститорите. - Уведомление Документи

17.11.2022г. - Уведомление от "РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД до КФН - Виж документа тук.

15.11.2022г. - Декларация по чл. 114б ЗППЦК от прокурист на "Родина Кепитъл" АД - Виж документа тук.

10.11.2022г. - Становище от Съвета на директорите на "Родина Кепитъл" АД относно търгово предложение - Виж документа тук.

7.11.2022г. - На 9.12.2022г. ще се проведе Извънредно събрание на акционерите на"РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД с начален час 11:00 часа. - Материали за събранието може да видите тук.

4.11.2022г. - Уведомление от Съвета на директорите - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

28.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

26.10.2022г. - Декларация по чл. 114б, ал. 2 във вр. с чл. 114б, ал. 1 от ЗППЦК от "ДНС ИНВЕСТ" АД - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

25.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

24.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

24.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

21.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

21.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

20.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

19.10.2022г. - Уведомление за значително дялово участие по чл.145 от ЗППЦК - Виж документа тук.

19.10.2022г. - Уведомление регламент 596 E - Виж документа тук.

07.10.2022г. - На 07.10.2022г. се проведе Извънредно събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.08.2022г. - На 23.08.2022г. се състоя  Заседание на директорите. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.08.2022г. - На 07.10.2022г. ще се проведе Извънредно събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

28.06.2022г. - На 28.06.2022г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

12.05.2022г. - На 28.06.2022г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

23.04.2021г. - На 08.06.2021г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

23.04.2021г. - На 08.06.2021г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

25.06.2020г. - На 23.06.2020г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".
11.05.2020г. - На 23.06.2020г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

12.06.2019г. - На 11.06.2019г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

07.05.2019г. - На 11.06.2019г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

09.08.2018г. - На 07.08.2018г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, като на събранието се прие политика за възнагражденията в дружеството.

26.06.2018г. - На 07.08.2018г. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, за приемане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.

11.06.2018г. - На 08.06.2018г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

19.04.2018г. - На 08.06.2018г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

02.08.2017г. - На 01.08.2017г. се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, като на събранието се избра одитен комитет.

23.06.2017г. - На 01.08.2017г. ще се проведе Извънредно общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа, за избор на одитен комитет.

21.06.2017г. - На 21.06.2017г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

11.05.2017г. - На 21.06.2017г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

11.06.2016г. - На 11.06.2016г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

22.04.2016г. - На 11.06.2016г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

19.06.2015г. - На 19.06.2015г. се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа. Документите от събранието може да видите в раздел "Документи".

11.05.2015г. - На 19.06.2015г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

07.08.2014г. - На 07.08.2014 г в деловодството на Родина 91 АД постъпиха уведомления за настъпили промени в дяловото участие, съгласно чл.145, ЗППЦК, както следва:
Акционерът А.Петкова е сключил сделка на 01 август 2014 г., в резултат на което продава дяловото си участие в рамер на 14.35%(13457 обикновени акции) от капитала на Родина 91 АД , на С.Георигев. След настъпилите обстоятелства дела на новия акционер е в размер на 14.46%(13561 обикновени акции),а дела на А.Петкова се намалява до 1,76%(1655 обикновени акции).

30.07.2014г. - На 30.07.2014 г в деловодството на Родина 91 АД постъпиха уведомления за настъпили промени в дяловото участие, съгласно чл.145, ЗППЦК, както следва:
Акционерът ТРС ЕАД е сключил сделка на 25 юли 2014 г., в резултат на което продава дяловото си участие в рамер на 14.35% капитала на Родина 91 АД, на А.Петкова. След насъпилите обстоятелства дела на новия акционер е в размер на 16.12%.

13.05.2014г. - На 21.06.2014г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

27.05.2013г. - На 29.06.2013г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

29.05.2012г. - На 30.06.2012г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

01.06.2011г. - На 02.07.2011г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

28.05.2010г. - На 26.06.2010г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

13.04.2009г. - На 20.06.2009г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

12.05.2008г. - На 28.06.2008г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на "Родина 91" АД с начален час 11:00 часа.

15.04.2008г. - Акционерите на "Родина 91" АД вече могат да получават информация относно дейността и всички новини на дружеството в новосъздадената интернет страница на "Родина 91" АД. Надяваме се, че ще Ви бъдем полезни.