Skip to content

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че успешно приключи подписката за записване на
емисия в размер на до 2 063 028 броя, обикновени, безналични, поименни,
свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лв., с ISIN код
BG9200002236, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-
годишен срок правото си да запишат съответен брой акции – базов актив на варантите по
емисионна стойност 24 лв. за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1,
които „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
До приключване на подписката се упражниха 93 774 броя права, като се
записаха 2 063 028 броя варанти. Емисионната им стойност в общ размер на 2 063,03 лв.
беше внесена изцяло по набирателната сметка на дружеството, открита в „Тексим Банк“
АД.
Подписката на варанти се извърши в съответствие с Проспект за публично предлагане на
варанти, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 658-Е/22.06.2023г., като
при провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други
подобни при търгуването на правата и записването на варантите.
Емисията варанти е заявена за допускане до търговия на БФБ София АД.